کمپین بنشان به لبش لبخند

همیشه کودکان کار را در شهر می بینیم و همیشه حسی دوگانه در قبال شان پیدا می کنیم. از یک سو می دانیم کمک کردن به آنها یعنی فرستاده شدن دوباره شان به خیابان برای کسب درآمد و کمک نکردن به آنها یعنی سلب مسئولیت از خود. بسیاری از فعالان حقوق کودکان معتقدند در برابر این دوگانگی باید راه سومی را برگزید؛ کمک به انجمن های حامی این کودکان.

«یک ماژیک بردار. یک لبخند بکش و شادی را به کودکان کار هدیه کن». این شعار اصلی کمپینی است که با هدف شاد کردن کودکان کار با همراهی انجمن حمایت از کودکان کار در مجموعه شعب رستوران‌های شیلا در تهران برگزار می‌شود.

در معرفی کمپین از مردم دعوت شده تا با کشیدن یک لبخند روی برگه‌های مخصوص و چسباندن آن روی بورد مخصوص این رستوران‌ها به تامین هزینه بازی تعدادی از کودکان کار در یک مرکز تفریحی کمک کنند.

سایر رویدادها