نظارت از تولید تا مصرف با شیلا

تمام مواد اولیه غذاها با نظارت شیلا تولید می شود.