بهترین غذای شیلا کدام است؟

هات داگ

همبرگر

پیتزا